Skip to main content

Maailmas on palju raamatuid, kuid ainult üks raamatute raamat ja see on Piibel, Jumala sõna. Käsitleme Vana testamendi ühte eriti huvitavat apokalüptilist teost, Taanieli raamatut. Teemat käsitleb Niilo Närhi, pensionil olev kauaaegne Avainmedia tegevjuht.

 

Jõudnud sellesse vanusesse, olles usus olnud üle 45 aasta, on huvi süveneda mingitesse Piibli raamatutesse. Taanieli raamat on üks nendest, mis on mind kutsunud ja vaimustanud.

Kuna mulle meeldib uurida Piiblit koos erinevate abiteostega, siis ma lausa naudin, kui saan tundide kaupa istuda kirjutiste juures, et süveneda nendesse igivanadesse tekstidesse, mis elavad ja räägivad veel tänapäeval.

See on nii harrastus kui elustiil. Samuti ütleb Jeesus, et „inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast…” Pane tähele „igast sõnast, mis lähtub Jumala suust”. Taanieli raamat sisaldab neid sõnu, mis on Jumala suust lähtunud.

Taanieli raamat on üks Piibli tähtsamatest prohvetlikest raamatutest. See sisaldab lausa hämmastavalt täpseid ennustusi maailma ajaloost. See kirjeldab juba käsitamatult täpselt seda aega Taanieli päevist edasi, kui Iisraeli kauaoodatud Messias saab sündima sellesse maailma. Taanieli raamat on ka selle tõttu aktuaalne, et sisaldab palju lõpuaja ennustusi. Olen müüdud mees selle raamatu taga…

Taanieli raamatut lugedes tuleb mõista, et Taaniel oli juut, kes oli pagenduses suurema osa oma elust. Taanieli raamatu ennustused puudutavad eelkõige juutide saatust, Jeruusalemma linna ja Iisraeli maad.

Seal on ka teine pingeväli maapealsete paganlike ku­ningriikide ja saabuva Jumala riigi vahel.

Taanieli raamatu võib jagada kahte ossa. Esimesed kuus peatükki e pool on jutustus Jumala inimeste elust, Taanielist ja tema kolmest sõbrast. Seal on ka prohvetlikku materjali, eriti teises peatükis. Kuid peatükid 7-12 on peamiselt eskatoloogilised, apokalüptilised, prohvetlikud tekstid.

Teise peatüki lõpuosas on üks võtmeteemadest, kus Taaniel seletab Nebukadnetsari nähtud unenäo kujust ja selles kujutatud kivimürakast, mis eraldub kaljust ja purustab kuju. See väheldane kivikamakas kasvab nii suureks mäeks, et täidab kogu maailma.

Paganariigid jõuavad oma tee lõppu ja Jumal rajab oma riigi. See kivi kujutab eripäraselt Kristust, kes on tulevase kuningriigi pea ja Issand. See eraldub kaljust ja täidab kogu maa.

Teine võtmemõte on mõista juuditeemat. Taanieli raamat puudutab juute, Jeruusalemma ja Iisraeli. Eelkõige on paganrahvaste kontekstis küsimus Taanieli oma rahvast. Kui seda ei mõista, siis see raamat ei avane.

Ajalooline taust on selles, et varasem maailmariik Assüüria on jõudnud lõpule. Paabel oli vallutanud Assüüria ja võitnud ka Egiptust kuulsates ajaloolistes lahingutes.

Astal 605 eKr selle Paabeli supervõimu kuningas Nebu­kadnetsar piirab esimest korda Jeruusalemma ja Juudamaad ning viib sealt kaasa hulga eliidi ja suursuguste perekondade võsusid, nende poegi, Paabelisse koolitatavaks babüloonlikus tarkuses nii, et nad võivad erinevate teaduste ja tegevuste alal tegutseda Paabeli kuninga alluvuses.

Kui tuleme Taanieli raamatu esimese peatüki juurde, siis näeme, et Taaniel koos kolme sõbraga viiakse Paabelisse. Taanieli raamatu keskne tegelane on Taaniel. Ta veetis umbes 70 aastat Paabelis Paabeli ja sellele järgneva Meeda-Pärsia ku­ningriigi ajal pagulasena. Ta kunagi ei pöördunud tagasi omale maale. Siin täitus väga täpselt see, mida Jumal oli prohvetite kaudu ilmutanud.

Näiteks 3. Mooses raamatu 26. peatükis asetab Jumal Iisraeli rahva, juutide ette õnnistuse ja needuse tee. Kui te valite sõnakuulelikkuse ja kuulekuse, siis teid tabavad sellised õnnistused. Kui valite sõnakuulmatuse tee, siis need needused järgnevad teile. Kahjuks valisid juudid sõnakuulmatuse tee ja tõmbasid enda peale Jumala karmid kohtuotsused.

Just selle tagajärjena vallutas Paabeli kuningas Juuda linnad. Just selles Moosese raamatus tekstis on öeldud, et sõnakuulmatus või sõnakuulelikkus otsustas nende tuleviku. Kui oldi sõnakuulmatud, siis prohvet ütles: „Mina muudan teie linnad varemeteks.”

Või nagu oli Moosese kaudu öeldud: „Mina hajutan teid rahvaste sekka.”

Prohvetid kordasid seda hoiatust mitu korda. Hakkab silma peatükis 1 salm 2, kus öeldakse: „Issand andis nad nende, st Nabukadnetsari kätte.” Niisiis oli Issand selle taga.

Sõnakuulmatusel Jumala ja tema käskude suhtes, nagu selgub Iisraeli ajaloost, on alati tõsised tagajärjed. Issand andis oma rahva paganrahvaste kätte, kuna nad valisid vale tee.

Taaniel oli noor, umbes 17aastane, kui ta viidi Paabelisse. Babüloonlased ründasid Jeruusalemma kolm korda, aastatel 605 eKr, 597 eKr ja 586 eKr, kui tempel põletati ja müürid purustati.

Paabelisse viidi mitmeid suurnike poegi, kuid ainult Taaniel ja tema kolm sõpra tõusevad selle raamatu fookusesse. Peame tegema järelduse, et ainult need neli poissi keeldusid minemast kompromissi teele.

Teised juudi noormehed läksid kompromissile ja said endale Paabelis suhteliselt mugava elu, kuid neil ei olnud mõju oma ümbruskonnale. Nad hajusid kuhugi ajaloo hämarusse. Ei Taanieli raamat ega Piibel ei räägi neist rohkem. See esitab meile väljakutse mõelda, kui teeme oma valikuid ja otsuseid.

Loeme Tn 1:3-8: „Ja kuningas käskis Aspenast, ülemteenrit, et ta tooks Iisraeli lastest, niihästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast, noori mehi, kellel ei oleks ühtegi kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadustes, targad ja arusaajad, ja kes oleksid kõlblikud teenima kuningakojas; ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja veinist, mida ta ise jõi; ja nõnda pidi neid kasvatatama kolm aastat, et nad selle järel võiksid astuda kuninga teenistusse. Ja nende seas olid Juuda lastest Taaniel, Hananja, Miisael ja Asarja. Ja ülemteener pani neile nimed: ta nimetas Taanieli Beltsassariks, Hananja Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Asarja Abednegoks. Aga Taaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga, ja ta taotles ülemteenrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada.”

See kirjeldab protsessi, mis nende noorukitega toimus. Sellest võime teha järelduse, et kui noorukid toodi Paabeli õukonda, siis seal algas nende uuesti programmeerimine, mis koosnes neljast aspektist.

Esiteks lahutati nad oma juurtest. Neid viidi ära Jeruusalemmast ja Juudast kaugele Paabelisse.

Teiseks pidid nad kohtuma uue kultuuri ja uute väärtustega. Hakkas nn väärtusloputus.

Kolmandaks toimus iden­titeedivahetus. Nende nimed vahetati ja neile anti Paabeli ebajumalatega seotud nimed.

Neljandaks pakuti neile head elu. Kuninga lauas said nad süüa neid toite, mida kuningas ise sõi, ja juua head veini.

Märkame, et sageli on ahvatlus tõhusam relv kui ähvardus. Sageli on tagakius teravdanud Jumala inimesi, kuid selline mugava elu ja hea elulaadi ahvatlus võib pigemini kaasa tõmmata.

Taanielil ja tema sõpradel tuli piir vastu, mida nad ei saanud ületada. Nad ei tohtinud süüa toite, mis olid nende usureeglite vastu. Võibolla polnud loomi tapetud õigel viisil. Need ei olnud puhtad toidud (kosher). Sageli viidi liha veel ebajumalate ette ka Paabelis.

Teiste sõrade piir venis ja nad tegid kompromisse, kuid mitte Taanielil ja tema sõpradel. See õpetab meile, et igal Jumala inimesel, olgu ta noor, keskealine või vana, peavad kusagil olema piirid, millest üle ei minda. Kui Jumala inimesed ei saa alati olla poliitiliselt korrektsed, siis tuleb võtta seisukoht Jumala poolele.

Salmis 8 on üks Taanieli kirja võtmetest. See on, et Taaniel „otsustas oma südames”.

See on suurepärane. Noor mees oli toodud pagendusse. Ta oleks võinud protesteerida Jumala vastu. Miks Sa lubasid seda? Miks peame seda taluma ja nüüd laseme lõdvaks.

Alati, kui satume valiku ette, on meil kolm võimalust.

Tee nii nagu soovid, nagu lihale meeldib.

Teiseks otsusta nii, nagu teised tegutsevad. Kerge on minna koos massiga.

Kolmanda võimalusena tegutse nii nagu on õige. Taaniel ja tema sõbrad valisid kolmanda võimaluse.

On huvitav, et õukonnapealik nõustus Taanieli palvega, kui see palus katsetada teatud aja, et näha, mis juhtub.

Nad tohtisid süüa taimetoitu ja juua vett. See pani ka ülemteenri pea pakule. On ilmne et nii ülemteener kui poisid olid ohus kaotada oma pea, kuid Jumal tuli abiks.

Sageli juhtub nii, et kui oleme kuulekad ja otsustame olla ustavad ja elada Jumala plaanis, siis igaüks meist jõuab valikute ette nagu Taaniel ja tema sõbrad. Kui me peame vastu, avaneb värav, mille kaudu pääseme sisse Jumala plaanidesse.

Ustavusel olid tagajärjed ja see oli ukseks. Jumal testis noormehi, kas nad on sõnakuulelikud, kas neid saab usaldada. Kas neid saab kasutada eesmärkideks, miks nad viidi Paabelisse?

Kui nad läbisid testi, hakkas Jumal andma neile vaimulikku kapitali selle ülesande jaoks. Vaimulik varustus ei tule sõrmenipsust, vaid me peame võtma poitsiooni küsimuses, kes on meie Issand. Nendele poistele oli Jumal nende elu Issand. Tal oli nende jaoks eriline ülesanne.

Kui Taanil läbis testi, varustati ta selle ülesande täitmise jaoks.

See ei olnud üksnes tema aja jaoks, vaid kuni meie päevini. Kui uurime Taanieli raamatut, saame osa nende viljast.

Taanieli ja tema sõprade elus, kuid eriti Taanieli jaoks, avas Jumal talle ilmutuste maailma ja unenäod. Jumal on läbi aegade rääkinud inimestele unenägude kaudu, nii jumalatutele kui tema omadele.

Piiblist loeme, et Egiptuse vaarao nägi unenägusid, Paabeli kuningas nägi unenägusid. Jumal kinkis Taanielile võime seletada unenägusid, millel oli prohvetlik tähendus seoses Iisraeliga ja Jumala tulevase kuningriigiga. Läbitud proovid ja kiusatused lisavad kasvu ja vilja.

Veel tänapäeval kõneleb Taanieli raamat postkristlikul, väärtusloputuse ajastul, kui Piibel on pilkealune ja inimesed, kes usuvad Piiblit, sildistatakse dinosaurusteks ja fossiilideks. On palju sellist väärtusloputust, mida Taaniel ja tema sõbrad kogesid. Jumal otsib sel ajal inimesi, kes on valmis seisma Jumala ja tema sõna eest.

 

NIILO NÄRHI

saates

„Danielin kirjan taustaa”

Kommenteeri