Skip to main content

Teises kirjas tessaloonik­lastele peatükis 2 kohtame tegelast, keda võiks nimetada Takistajaks. Seda lõiku uurides vastavad paljud küsimusele, millele ei tuleks vastata. Nad soovivad öelda, kes on Takistaja, kuid Piibel sellest ei räägi. Kui uurida teksti hoolikalt, siis märkame, et see ei rõhuta, kes on Takistaja, vaid seda, mis on tema eesmärk.

Võta Piibel ja vaata 2Ts 2:6. Pauluse peateema selles peatükis on antikristus. Näeme, et tuleb usust taganemine e apostasia, ja paljud hülgavad Piibli tõe. See loob sobiva vaimuliku õhkkonna sellele, et antikristus paljastatakse. Ta paljastab enese sündmusega, mida mainitakse Piiblis viis korda, ja seda nimetatakse hävituse koletiseks ja seadusevastaseks inimeseks, huka­tuse pojaks.

Antikristus läheb pühamusse, mitte templisse, vaid templi teatud osasse, kõige pühamasse paika. Ta asetub istuma sinna, armuaujärjele e lepingulaeka kaane peale kahe keerubi vahele ja esitab ennast Jumalana, kuid me teame, et ta ei ole see. Seda sündmust nimetatakse hävituse koletiseks.

Paulus ütleb, et see ei toimu enne, kui Jumal seda lubab. Jumal ei põhjusta seda, kuid lubab sel toimuda ja miski takistab seda kuni Jumala määratud päevani.

Vaatame, mida Piibel räägib Takistajast. Salm 6 algab sõnadega „Ja nüüd”. Mida peaksime teadma nüüd? Kreeka sõna nyn tähendab nüüd, sel ajal. See, mida Paulus siin ütleb, peab paika seni, kuni midagi muutub. See kestab veel tänapäeval. Loeme edasi: „Ja nüüd te teate, mis teda takistab…”

See on huvitav, kuna sõna takistab on partitsiibivormis. Partitisiipide e kesksõnade ülesanne on kujutada midagi. See sõna kujutab seda, mis takistab, kuid siin ei räägita, kes on Takistaja.

Kesksõna ees kasutatakse sageli määravat artiklit, mis mõjub koos peasõnaga. Kreeka keeles määrav artikkel vastab ingliskeelsele sõnale (the). Inglise keeles esineb määrav artikkel alati samas vormis (the). Elan Iisraelis ja ka heebrea keeles esineb määrav artikkel alati samas vormis, kuid kas tead, mitmes vormis saab esineda määrav artikkel kreeka keeles?

See võib esineda 24 erinevas vormis, mis on oluline, kuna see sisaldab palju teavet. Salmis 6, kus öeldakse „mis takistab”, on määrav artikkel kesksoost. See ei ole mees- ega naissoost, vaid on kesksoost. Inglise keeles vastab sellele (it) see. Ehk siis: „Te teate seda, mis takistab…”

Edasi lugedes näeme, et järgmised sõnad on „te teate”. See on üldine probleem. Paljud ühendavad sõnad „te teate” sellega, mis takistab, kuid see ei ole keeleliselt õige. Me ei tea, kes või mis takistab, vaid teame tema eesmärki.

Salm tuleks tõlkida: „Ja nüüd see, mis takistab. Te teate, et see toimub tema paljastamiseks, mis toimub omal ajal.” See on selle salmi tähtsaim sõnum. Me ei tea, kes või mis on Takistaja, vaid üksnes seda, et tema ülesanne on tagada, et antikristus paljastatakse alles siis, kui Tema selle korraldab.

Kes määrab selle aja? Jumal. Antikristus paljastatakse Jumala seatud ajahetkel. See salm räägib meile, et Jumalal on kõik kontrolli all. Tema on Kõikväeline ega luba antikristusel paljastada en­nast siis, kui see ise soovib. See toimub alles sellel ajahetkel, mille Jumal on seadnud.

Vaatame salmi 7: „Vägivalla saladus…”

Jooniksin alla vägivalla, kuna oleme rääkinud antikristuse vaimust. Järgmises salmis näeme, et antikristust, seadusetuse inimest ja hukatuse poega nimetatakse ka seadusevastaseks. Loeme salmist 7: „Vägivalla saladus on juba toimimas…”

See tähendab, et antikrituse vaim mõjub juba selles maailmas, kuid antikristus ei ole veel paljastatud, kuna Jumal takistab teda Takistaja abil. Meile ei öelda, kes on see Takistaja.

Salm 7: „Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab.”

Siin toimub muutus. Salmis 6 on Takistaja kesksoost, kuid salmis 7 kasutatakse meessoolist vormi. Takistaja kohta kasutatakse kahte erinevat sugu. Miks nii?

Ütlen järgneva inimeste suhtes, kes on minu sõbrad. Ma austan neid. Peame siiski olema õnnistuseks teistele. Need, kelle arvates Takistaja on kogudus, ütlevad, et Püha Vaim võetakse ära. Kuna Püha Vaim on koguduses, läheb sellega ka kogudus.

See on eksiõpetus, kuna mina usun Kolmainu Jumalasse, kes on Isa, Poeg ja Püha Vaim. Kus on Püha Vaim? Ta on ligi kõikjal. Seetõttu ei saa Püha Vaimu võtta ära sellest maailmast.

Peame mõistma, et lõpuajal Iisraeli jääk, kolmandik nendest juutidest, kes on maailmas veel elus, tulevad usku. Kuidas saaks keegi tulla usku ilma Püha Vaimuta? On vale öelda, et Püha Vaim võetakse ära ja samuti kogudus.

Lisaks võime siit õppida, et kogudus on kreeka keeles ekklesia, mis on naissoost. Peame tähele panema, et Takistaja kohta kasutatakse kesksugu ja meessugu. Tema kohta kunagi ei kasutata naissugu, seega keeletehniliselt ei saa Takistaja olla kogudus.

Siiski meile ei räägita, kes on see Takistaja. Siin öel­dakse, et me teame, et tema ülesanne on tagada, et seadusetuse inimene paljastab ennast teatud kindlal ajal.

Salm 7: „Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab” (meessugu). Usun, et Paulus kasutab tema kohta kesksugu salmis 6 ja meessugu salmis 7 selle pärast, et kinnitada meile, et me ei tea, kes ta on.

Paulus ei soovi, et keskendume tema identiteedile, vaid me peame keskenduma tema ülesandele ja rollile. Tema ülesanne on takistada antikristust paljastamast ennast enne, kui selleks on õige aeg.

Vaata salmi 7 lõpuosa: „… ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab.”

Algkeeles ei räägita teelt kõrvaldamisest, vaid öeldakse „ära keskelt”. Ta lihtsalt siirdub teelt eest. Kujuta ette, et keegi käib teel ja tema ees on keegi. Ta ei pääse edasi, enne kui teine astub teelt kõrvale. Sellise kuvandi loob kreekekeelne tekst antud olukorrast.

Takistaja on antikristuse ees, antikristuse ja selle maailma keskel või vahel ega saa antikristus ennast paljastada enne, kui Takistaja siirub kõrvale, olgu see kes või mis tahes. Nii väljendutakse kreeka keeles.

Tegelikult öeldakse siin „kuni selle ajani”, et ta siirdatakse ära keskelt. See ei tähenda, et ta võetakse ära sellest maailmast. Algtekst ei toeta midagi sellist. Peame olema piiblikesksed.

Kui Takistaja siirdub kõrvale, saab antikristus minna kõige pühamasse paika ja teostada hävituse koletise ülesande.

Vaatame salmi 8. Kui Takistaja on astunud kõrvale „Alles siis ilmub seadusevastane…”

Siis järgneb häid uudiseid. Teame juba, et ta on hukatuse poeg ja et Messias hävitab tema ning teame samuti, kuidas see toimub.

Salmis 8 öeldakse: „Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega…”

Sõna hingus võib tõlkida ka vaimuks. Mida tähendab „suu hingus”? Lihtsalt rääkimist.

Tahan küsida sinult midagi. 1 Moosese raamatust näeme, et enne kui Jumal lõi maailma, see oli heebra keeles “tohu va-bohu”. See tähendab korratust. Ütleme, et see oli tühi ja paljas.

  1. Moosese raamatus peatükis 1 räägitakse ka sellest, et olukord muutus. Jumal vaatas loodut ja ütles “Hine, tov meod”. See tähendab „Vaata, väga hea.”

Mis põhjustas muutuse? Kuidas maailm muutus tohu va-bohust tov meodiks? Kuidas millestki, mis oli tühi ja paljas, sai midagi head?

Jumal rääkis. Piiblis öeldakse “Ruach Elohim merahefet al-penei Hamajim”.

Ehk siis: „Jumala Vaim liikus vete kohsal.” Ning Jumal hakkas rääkima. Ta ütles näiteks “Jehi-or”, “Saagu valgus”, ja valgus sai. Jumal rääkis ja nii toimus.

Ka Messias saab tegema midagi sarnast. Salm 2Ts 2:8 räägitakse midagi, mis kõne­leb Messia jumalikkusest, kuna Ta räägib ja see täitub. Ta hävitab antikristuse, selle seadusevastase, lihaks saanud saatana, lihtsalt midagi öeldes ja antikristus hävineb.

Millal ta seda teeb? Siis, kui ta tuleb teisel korral. Mitte ülestõmbamisel, kui ta tõmbab koguduse ülesse õhku, vaid kui Messias tuleb koos kõikide pühadega (1Ts 3:13).

Ta räägib ja hävitab antikristuse. Siin öeldakse, et ta teeb seda „avalikuks saamisega”. See tähendab Messia tulemist.

Vaatame salmi 9, kus räägitakse, et Messial on tulemine, kuid sama on ka antikristusel ja nüüd Paulus räägib meile antikristuse identiteedist, loomusest ja algupärast.

„Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul…”

Antikristus tuleb siis saatana mõjutusel. „… igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega…”

Kõige selle mõte on öelda meile, et antikristus on eksitaja. Ta on käsu vaimu, õiguse, armastuse ja tõe vastu. Messis seevastu kaitseb neid asju, Tema kaitseb õigust. Ta tuli, et meie võiksime võtta vastu Jumala armastuse.

Jumal armastab igaüht. Küsimus ei ole selles, kas Jumal armastab sind, vaid kas sina võtad selle armastuse vastu. Piibel räägib, et Jumala armastust saab vastu võtta evangeeliumi kaudu.

Loeme salmist 9: „Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega…”

Mida öeldakse salmis 10: „… ja igasuguse ülekohtu pettusega…”

Rõhutaksin sõna „ülekohtu pettusega”, kuna see on seotud tähtsa põhimõttega.

Inglise keeles räägitakse ebaõiguse ahvatlusest. Peame õppima sellest, et kui haarame kinni ülekohtust, laseme oma ellu eksituse. Kui haarame õigusest, saame jumaliku vaatenurga.

Kui elame Jumala õiguse põhimõtete järgi Püha Vaimu juhituna, Püha Vaimu väes ja võidmises, annab see meile õige vaate asjadele. Õigus toob Jumala meele kohase vaate asjadele.

Kui aga tegutseme ebaõigesti, saame eksitatud ja vaenlane saab meie elu üle meelevalla. See tähendab, et kui elad Jumala käskude vastaselt ega ole kuulekas Jumala tõele, annad vaenlasele koha oma elus ja ta saab sind manipuleerida ja siirdada sind sinna, kus tema tahab, et sa oleksid, selle asemel, et olla seal, kus Jumal tahab, et sa oleksid.

Seetõttu on salm 10 nii oluline. „… ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad…”

Kas mäletad mida rääksime antikristusest? Ta on seadusetuse (patu) poeg ja hukatuse (hävingu) poeg. Hukatuse poeg tähendab, et ta suunab hukatuse või hävingu suunas. Siin kasutatakse sama sõna „… neile, kes hukkuvad”.

Miks nad hukkuvad? „… sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust…”

Kui tahad olla osa Jumala perekonnast, soovid ka armastada tõde. Oleme selles õpetuses pürginud suunduma tõele. Mõtlen selle all suundumist kirjutistele. Soovime võtta vastu Jumala tõe.

„… neile, kes hukkuvad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.”

Tõe vastuvõtmine põhjustab selle, et me pääseme.

Loeme veel salmi 11: „Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu…” või „vägeva eksituse”.

Nii on kirjutatud paljudes Piiblites. Kas sa usud tõepoolest, et Jumala saadab vägeva eksituse? Kas nii ütleb Piibel?

Ei ütle. Uurime täpsemalt.

„Ja seepärast saadabki Jumal neile…”

Kellele? Neile, kes ei armasta tõde. Pane tähele, et siin ei räägita vägevast eksitusest, vaid sõna, mis on tõlgitud vägevaks, esineb selles peatükis veel kahes salmis.

Vaata salmi 7: „Vägivalla saladus on juba toimimas…” Siin on see sõna, toimimas. Lisaks öeldakse salmis 9: „Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul…”

Salmis 10 öeldakse, et nad hukkuvad, kuna nad ei võtnud vastu tõe armastust, et pääseda. Selle tõe hülgamise tõttu saadab Jumal neile eksitava jõu. See tähendab, et Paulus õpetab meile siin vaimuliku seaduspärasuse.

Ta räägib lugejale, et kui me ei armasta tõde, vaid tõrjume seda, mõjutab meid teatud vaimulik seadus. Kui hülgad tõe, hakkab eksitus mõjuma sinu elus. Saatmine tähendab, et Jumal on asetanud selle vaimuliku seaduse.

Vaarao on hea näide sellest. Piiblis räägitakse, et vaarao süda paadutati. Kuidas seda mõista? Mõni õpetab valesti, et Jumal otsustas paadutada vaaro südame, kuna tahtis teostada oma plaani.

Piibel ei ütle nii. Oma kõikväelisuses Jumal valis vaarao. Jumala suurus sai avalikuks vaarao elu kaudu. Vaarao sai teha seda kahel viisil. Üks oli õige viis e alistumine Jumala tahtele. Alguses vaarao ütleski: „Kes on Issand, keda peaksin kuulama ja laskma Iisraelil minna?”

Heebrea keeles öeldakse siin: “Leshalah et amo”, – saada minu rahvas või „lase rahvas minema”.

Vaarao küsis, kes on Jumal. Jumal hakkas ennast temale ilmutama. Ja vaarao õppis. Kust me seda teame?

Vaarao palus Moosest palvetada Jumala poole, et talle antaks andeks, sest Mooses oli õige, kui seevastu vaarao ja egiptlased olid kurjad. Nuhtlused õpetasid vaaraole palju, kuid probleem oli selles, et iga kord kui vaarao mõistis tõde, tegutses ta siiski selle vastu. Ta ei vastanud tõele.

Sama põhimõte kehtib nii vaarao kui kõigi teiste suhtes. Kui tunneme tõde ja hülgame selle, meie süda paadub. Jumal paadutas vaarao südame, kuna ta ilmutas temale tõe, kuid vaarao hülgas selle. Kui hülgame tõe, on lõpptulemus vastupidine.

Nii nagu vaarao süda paadus, võib juhtuda ka sinu ja minuga, kui me hülgame tõe. See on vaimulik seaduspärasus. Jumal ütles: „Vaarao, ma valin sinu ja kasutan sind, et osutada oma suurust.”

Kui vaarao oleks olnud sõnakuulelik Jumalale, oleks Jumala suurus saanud avalikuks vaarao kuulekuses ja selles, et ta oleks lasknud rahva minema, kuid vaarao ei nõustunud sellega. Seetõttu osutas Jumal oma suurust, hävitades vaarao ja egiptlased nuhtlustega ja võiduga, mis toimus Kõrkjameres.

Jumal on kõikväeline ja tema tahe lõpuks täitub. Küsimus on, kas me alistume sellele, siis saame õnnistuse, või hülgame tema tahte, nii et ta hävitab ja neab meid. Otsus on meie.

Põhimõte on see, mida siin öeldakse. Need isikud ei armastanud tõde. Nad ei võtnud tõde vastu ega päästnud tõde neid.

Kuna nad hülgasid tõe, saatis Jumal neile eksitava jõu, eksituse tulemuse, nii et nad uskusid valet. Kui hülgame tõe, oleme avatud eksitusele. Hakkame uskuma saatana valet ja see viib hukatusse.

Salmid 11-12: „Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet, ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus.”

Inglise keeles öeldakse siin, et nad pidasid ebaõigust heaks. Probleem on selles, et nad valisid korduvalt ebaõiguse. See on antikristuse vaim. Sellega lõpetame.

Meid mõjutab kas Jumala arm või seadusetuse mõjutus. Jumala arm päästab meid, kuid salmide Tt 2:11-12 järgi teeb see veel midagi. „Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elak­sime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult…”

Ehk me peame hülgama jumalakartmatuse ja valima tema tahte. Seda teeb arm, kuid kui me hülgame tõe, me ei saa seda näha, et Jumala ja õiguse vaim, armastuse ja käsu vaim tegutseb meie kaudu.

Selle asemel saame näha, et seadusetuse vaim tegutseb meis, vaenlane eksitab meid, me hülgame tõe ja kogeme hävingut.

Näeme selgesti, et meil on kaks võimalust. Sa oled kas Kristuse järgija või saad igavesti kogeda hukatust ja saad eksitatud, kuna pidasid ebaõigust heaks; või saab sinust tõeline Kristuse, Jumala Poja järgija.

Tema tuli sellesse maailma. Mida ta soovib?

Saatan tahab hävitada ning rõõmustab valust ja kannatusest, kuid Messias tuli sellesse maailma, et sa võiksid võtta vastu armu, andestuse ja halastuse, ning et sinul oleks elu alati ja igavesti tema riigis.

Kui võtame tema riiki tõsiselt, hoolime lõpuaja sündmustest ja ootame neid prohvetlikke sündmusi, kuna tahame olla ustavad ja sõnakuulelikud. Tahame olla inimesed, kelle elu kirgastab Jumalat ja kellel on jumalik mõjutus teistele inimestele. Jumala õnnistust ja shalom!

 

BARUCH KORMAN

TV7 saates

„Lopunajat Raamatun valossa”

Kommenteeri