Skip to main content

Alanud konfliktile Iisraeli ja Hamasi vahel mõeldes tundsin ebakindlust ja igatsesin selgust sellise vägivalla mõistmiseks, lähtudes igavikulisest vaatepunktist.

Palvetades sain vastuse: Matteuse 16. Seda peatükki lugedes sain rahu südamesse ja teadmise, et Jumala mõtted on kõrgemad kui inimese mõtted. Soovin seda teiega jagada.

Lugedes Matteuse 16. peatükki, märgistasin sellest mõned võtmemõisted ras­vasena ja sain nendest huvitava terviku.

Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast. Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab.” Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus.”

Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.] See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis nad sinna ja läks ära.

Ja vastaskaldale minekul olid jüngrid unustanud leiba kaasa võtta. Aga Jeesus ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!”

Ent nemad arutlesid endamisi: „See ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa!”

Jeesus aga ütles seda märgates: „Mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba?! Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need viis leiba viiele tuhandele ja mitu korvitäit te saite? Ja need seitse leiba neljale tuhandele ja mitu korvitäit te saite? Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta: Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!?”

Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.

Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?”

Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.”

Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?”

Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.”

Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”

Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias.

Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.

Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!”

Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil.”

Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. Tõesti, ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes näevad Inimese Poega tulevat oma Kuningriigiga, veel enne kui nad maitsevad surma.””

Sain loetud tekstist seitse märksõna, mis kontekstist eraldades ja kohandades tänasesse päeva, hakkavad elama uut elu ja kõnelema suuremast taustapildist. Need märksõnad on:

Aegade tunnustähed

Haputaigen ‒ variseride ja saduseride õpetus

Kas Jeesus on Messias?

Taevariigi võtmed ‒ vaimulik autoriteet

Kannatused ja surm

Mõelda Jumala viisil

Kuningriik

Nende märksõnade lühike tõlgendus võib anda ainest edasi mõtelda.

Suuta aegade tunnustähti mõista, on suur tarkus, mille aluseks on Piibli sõnum ja Püha Vaimu juhtimine. Taotlegem seda ja saagem selle abil juhitud ja lohutatud!

Hoidugem ebatõestest tõlgendustest, küsitavast teoloogiast, peavoolu suundumuste mõjust ja muust, mis võib olla nagu haputaigen!

Kui Jeesus oleks Messias juutide enamuse jaoks täna, siis täituks Pauluse väljendatud suur ootus kirjas Roomlastele 11:25-27: „Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus – et teie poleks enda meelest targad -, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud, ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse. Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud.”

Kuidas vajame täna Peetruse taolist vaimulikku autoriteeti, kes on õnnis ilmutuse tõttu, mida ta pole saanud liha ega vere kaudu, vaid Isalt, kes on taevas, ja seda julgelt kuulutab nagu Peetrus nelipühapäeval, sõnumina meie ajal.

Kellele iganes antakse taevariigi võtmed, pääseb ise sisse ja aitab ka teisi siseneda. Olgem võtmeisikud, kes osutavad vaimulikku toetust oma kogukonna piires!

Jeesuse kannatus ja ristisurm ei olnud ainult Jeesuse osa, mille ta andis ennast meie eest ohverdades, vaid Jeesus lisas: „… kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.” Eneseohverdus on Jeesuse järgimise vabatahtlik hind, mille saame jätta ka maksmata. Aidaku Issand olla valmis kõigeks!

Kõik eelnev aitab meil mõelda Jumala viisil ja sisenda Jumala Kuningriiki, mis saab kõigile avalikuks selles, kui Jeesus tuleb järgi oma kogudusele, et viia meid sinna, kus tema on. Avanegu Kuningriigi väravad kõigile, kes seda igatsevad!

HEIKI PÕLDARU

Mu tuvike kaljulõhedes, kuristiku peidupaigas! Näita mulle oma nägu, luba ma kuulen su häält, sest su hääl on meeldiv ja su nägu on ilus!”

Ül 2:14.

Just nagu tuvid tormi ja rajuilma saabudes peituvad kaljulõhedesse ja kuristikesse, nii ka meie Jumala viha puhkedes või südametunnistuse rahutu olles peitume Jeesuse Kristuse haavadesse ja täie siirusega usaldame tema püha kaitset, õigsust ja lunastust, elades aina, nagu apostel meid õpetab, Jumala Poja usus, kes on meid armastanud ja ennast meie eest andnud. Kui meie südamed on usu läbi puhastatud, siis on meie palged armsad ja kaunid Jumala silmis, sest Issanda silmad otsivad usku ja kiri Heebrealastele kinnitab: „… siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses”.

HAKWIN SPEGEL

Kommenteeri