Skip to main content

 

Antud materjal põhineb Melissa Dougherty ettekandele.

 

Kuidas paistab uusvaimsus välja kristlikul rindel? Esmalt käsitlen tõmbejõu seadust. Seaduse põhimõte on selles, et suudad mõtete, tunnete ja sõna jõuga manifesteerida asju oma elus vastavalt sellele, kui tugev on su usk. Usk, sõnad ja piiblitekstid on jõud ümbruskonna manipuleerimiseks. Võid omandada maja, abikaasa, tervise, raha, töökoha, edukuse või mida tahes.

Selle mõttemustri järgi oli Jeesus ise teejuht selleks, kuidas kristlane peab kasutama tõmbejõu seadust ja usuväge. Oleme kõik Jumala lihaks saanud „väikesed Jumalad”. Loome oma reaalsust ja valitseme oma saatust sõnade ja usu jõuga. Kostub üsna ussilikult nagu Eedeni aias: „Te saate Jumala sarnaseks.”

Paljudel kristlastel võib olla ka visualiseerimiskaart, kuhu asetatakse pildid asjadest, mida soovitakse oma ellu, näiteks maja, parem abikaasa, puhkus, auto. Soovitakse elada parimat elu nüüd (your best life now).

Seda püütakse saavutada visualiseerimise, piltide vaatamise ja afirmatsioonide kaudu. Afirmatsioonis räägitakse endale, et mina olen edukas, mina olen ilus jne.

Nii korrates püütakse neid asju muuta reaalsuseks, tõelisuseks. Elad kogu aeg kõrgenergeetilises positiivsuses, millega tõmbad enda poole positiivseid asju. Kui mõtled negatiivselt, tõmbad enda poole negatiivseid asju.

See paneb inimesele üsna raske koorma. Tõmbejõu seaduse mõtteviisiga seostub ka karmamõtlemine: see, mida teed teisele, teed ka endale. See mõtteviis on läänes laialt levinud, samuti kristlaste hulgas. Seda esineb palju USA erinevates uskkondades ja uuskarismaatilises liikumises, kuid on levinud kogu maailmas.

Tõmbejõu seadus rajaneb Jeesuse õpetuse ja Piibli väärtõlgendustele. Asi näib kristlik ja mõni võib sellest mõelda kui ühest vaimsemast kristluse vormist.

Kas Jeesus mõtles seda? Siiski mitte. Muidugi mõjutavad meie tunded ja mõtted nii meie tervist kui heaolu, kuid mitte nii, et oleksime ühenduses universaalse energiaga, mis töötab meie mõtete kaudu. Jumal ei tõota samuti täielikku füüsilist tervist enne taevast või parimat elu praegu.

Toome siin näitena Iiobi või Pauluse. Alles taevas saame oodata täielikku tervenemist. Ka apostlid olid vaesed, põlatud, tagakiusatud ja Jeesus kinnitas, et tema omasid koheldakse selles maailmas halvasti.

Esineb raskusi. Paulus isegi kiitles vaiast oma ihus. Jumala poolt saab vägi nõtruses täiuslikuks. Seetõttu räägib Paulus rõõmustavalt nõrkusest, solvangutest, raskustest, tagakiusust ja kitsikusest Kristuse pärast.

Just nõrgana olen tugev. Elu ei olnud parim antud hetkel. Rahaasjades ja edukuses võib positiivsus mõjutada ehk motiveerida rohkem tööle ja mõistlikumaks rahakasu­tuseks. See ei ole siiski maagiline meetod, kuidas tõmmata ligi edukust ja raha.

1Tm 6 räägib õigest ja valest rikkusest. Salmis 10 öeldakse otse: Jumal ei soovi, et koguksime aardeid maa peale, kuna keegi ei võta neid kaasa. Ta kutsub meid koguma rikkusi taevasse.

Eduteoloogia õpetab, et võime rikastuda ja koguda raha. Selle suhtes sobib hästi 2Pt 2:14,19: „…nad ahvatlevad kõikuvaid hingi, neil on ahnitsema harjunud süda, nad on needuse lapsed. Sest rääkides tühiseid ja õõnsaid sõnu, ahvatlevad nad kõlvatute lihahimudega neid, kes hiljuti on jõudnud ära põgeneda eksituses elavate seast, kes, tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad; sest kellele on keegi alistatud, selle orjaks ta on saanud.”

Tõmbejõu seaduse kontekstis nähakse Jumalat, kui talle üldse ruumi jäetakse, universaalse energiana ja jõuna, mida saame manipuleerida oma mõtete, tunnete ja sõnadega. Jumalakäsitlus on seal natuke panteistlik. Jumal on osa kõigest. Tõmbejõu seadus eitab nii isikulist Jumalat, kellel on tunded ja mõtted, kui ka kõikväelist valitseja-Jumalat, kõiketeadvat, kellel on kõik kontrolli all.

Piibli järgi on Jumalal plaan igaühele ja kõik kontrolli all. Kaduvate aarete järgi jooksmise asemel tuleks meil otsida lähedast suhet Isaga ja seda, et tunneksime Jumalat ja tema mõtteid üha paremini. Seda saavutame Piiblit lugedes. Oma mõtted ja tahe muutuvad tasapisi üha rohkem Jumala tahte kohaseks. Hakkame soovima samu asju, mida soovib Jumal. Neid annab Jumal meile meeleldi. Jumala tahe meie elus on kindlasti tuhat korda parem, kui ise oskaksime soovida.

 

New Age’s on oluline veel oneness või üksolemine. Seda võib nimetada ka Kristus-teadvuseks. Selle kohaselt meie, ümbritsev maailm ja universum oleme üks. Oleme antud hetkes, oleme kohal. Sellesse ei kuulu hukkamõistu ega kartust, vaid see on samaväärtuslikkus kõige oleva keskel. Oleme kõik osa samast Vaimust suure V-ga.

Kõik kannatused ja muu on tingitud sellest, et oleme mõelnud olla eraldatud sellest üksolemisest. Oleme unustanud olla osa sellest. Osadus on katki. Kui saame selle parandada, siis võime luua maailma, milles on üksnes rahu ja harmoonia.

Kristlikus ringkonnas võib see esineda nii, et soovime kristlasena olla üks mis tahes hinnaga. Sellest on saanud isegi oma (kõikesallivuse) evangeelium.

Mõni ütleb, et kristlaste keskel ei tohi olla erimeelsusi. Kunagi ei tohi teha märkust millegi kohta, isegi kui õpetus oleks vale. Me ei soovi olla sallimatud. Erimeelsus on ebapiibellik.

Siiski ei ole mõeldud Piibli kohaselt, et peame vaikima, kui märkame valeõpetust või halba tõlgendust/teoloogiat. Meil on vastutus. Tohime hukka mõista valeõpetusi, kuid õigel viisil.

Ef 5:6-11 räägitakse sellest, kuidas peaksime uurima valeõpetusi ja eralduma neist ise. Piibel hoiatab paljude valede ja ebatõeliste asjade eest. Mainitakse valeprohveteid, vale-Kristuseid, ebajumalaid, valeapostleid, valguse ingleid, valevaimusid, valeimesid ja tunnustähti, valekristlasi, valeõpetusi ja valeevangeeliumi.

Paulus kirjutab: „Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud – see olgu neetud!” (Gl 1:6-8).

Kristlaste igasuguse kuulutamise ja õpetuse mõõt on Piibel.

  1. Tim. 3:16: “Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses…”

 

Kolmas asjaolu on usuline pluralism, mõte, et kõik usundid ja eluvaated on samavõrd tõesed. Kõigil on sama väärtus ja need viivad ühel või teisel viisil Jumala juurde. Ükski neist ei ole vale. Kui räägid ainult ühest teest Jumala juurde, oled kitsarin­naline ja armastuseta. Piibel jääb siin sageli kõrvale ja kristlik käsitlus muutub ülisallivaks.

Irooniline seejuures on, et Jeesus esitas täpsed väited sellest, kes Ta on. Meie nimetame ennast kristlaseks, kuna järgime Jeesust ja loodame Temale Päästjana.

Paljud ei pea sellist lähenemist kristlikuks, kuna sellesse on kaasatud New Age. See viib kergesti sünkretismi, kus ristiusku sulandatakse maailmas rohkem sallitud ja soositud uskumusi ning mõtteviise põhjendusega, et olla paremini mõistetav.

See viib lõhnatu/maitsetu hübriidkristluseni, mis tun­dub kõigile paremini sobivat. Kedagi ei taheta solvata. Kristlaseks võib saada isegi ilma kuulmata tõelist kristlikku sõnumit või evangeeliumi.

 

Universalism

Selle õpetuse järgi saavad kõik päästetud, mida tahes nad usuksid. Kõik pääsevad taevasse. Kohtumõistmist ega viha ei ole. Iga ebameeldivus pärast surma on ajutine. Sellest pääseb välja.

Meid lepitatakse mingil viisil Jumalaga, universumiga, „allikaga”, vaimumaailmaga või muu taolisega. Elu pärast surma on rahulik ja meeldiv kõigile, kuna Jumal on armastus. New Age’i tõde on selles, kuidas keegi millelegi resoneerib. Jumal võib olla kas energia/universum/allikas/armastav olend või midagi muud.

Jumal mõeldakse nii armastavaks ja armuliseks, et Ta võtab kõik vastu… See lubab kõigile teatud vaimse taeva. Ka paljud ennast kristlaseks nimetavad omavad sama mõtteviisi, et Jumal on armastus, kelles ei ole mingit vihameelsust ega hukkamõistu.

On tüüpiline mõelda, et oleme kõik Jumala lapsed, kas usume Jumalasse või mitte. Piibli järgi me ei ole sünnist saadik Jumala lapsed. Piibel õpetab, kuidas saada Jumala lapseks. Inglisekeelses tõlkes esineb väljend „adopteeritud Jumala lapseks”.

Mida see tähendab?

Roomlastele 9:8: „See tähendab: mitte lihased lapsed ei ole Jumala lapsed, vaid tema sooks arvatakse tõotuse lapsed.”

Mida on Jumal meile tõotanud? Pattude andestuse ja uue elu Kristuses. Ehk see tõotus, mille mõjul me sünnime Jumala lapseks, on evangeelium Jeesusest Kristusest. Usu sünnitajana tegut­seb Püha Vaim.

 

Roomlastele 8:14-16: „Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!” Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.”

Kui Jeesus ei ole ainus tee ja kõik on Jumala lapsed, siis on Jeesuse tegevus ja ristisurm asjatud.

 

Viies mõte on müstitsismist. See on teatud Jumala, allika, universumi või millegi muu peidetud ja salajase tähenduse otsimine, mis toimub sügavalt isikliku kogemuse kaudu.

Paljud kristlased ütlevad enese olevat müstiku. Neile on see isegi vaimulikkuse eesmärk. Müstilisus on sageli seotud varem nimetatud üksolemisega ja üksolemise otsimisega. Kõiki neid võib vaadelda uuskarismaatilisuse ilmingutena, kuid eriliselt müstitsismina. Seda on tänapäeval natuke siin ja natuke seal. Soovitakse kogemusi, elamusi, edu, võimu, üleloomulikkust ja kultuurilist tunnustamist.

Loodetakse kellegi teise piiblitõlgendusele ja selle õigsusele, kuigi peaks ise Piiblit lugema ja sellega tutvuma. Isegi piibliringides võib olla väga pinnapealseid teemakäsitlusi ega õpita seal sügavuti. Puudub taustamaterjal, mille abil hinnata kuuldud õpetusi. Nõustutakse kergesti ohtlike õpetustega osana üldisest vaimsusest, kuna need tulevad usaldusväärselt isikult.

Avaliku elu tegelased ja sotsiaalmeedia suunamudijad, kes esindavad New Age’i kristlust, tõusevad autori­teetideks. Neist üks on Oprah Winfrey, kes nimetab ennast kristlaseks, kuid toetab New Age’likku mõtlemist. Koos nende eeskujude ja autoriteetidega järgime nende soovitusi.

Sageli soositakse enesetaolisi valeõpetajaid. Läheme sellega kaasa, kuna seal mainitakse Jeesust. Temast räägitakse positiivselt ja tsiteeritakse Piiblit. Ollakse sallivad nii Jeesuse, Piibli kui muu suhtes.

Probleemiks on, et see Jeesus ei ole Piibli Jeesus. See on täiesti teistsugune Jeesus kui ristiusus. Lisaks sellele esineb kristlikke juhte ja pastoreid, kes teadmatult propageerivad neid valeõpetusi, mida mainisin. See on inimlik. Ikka vahel eksime.

Paulus hoiatab Korintose kogudust (2Kr 11), et mõned võivad kuulutada teistsugust Jeesust ja evangeeliumi. Ta hoiatab ka teise vaimu eest.

„Sest niisugused inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes on moondanud ennast Kristuse apostleiks. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks” (13-15).

Kriteeriumiks sellele, kas keegi on Jumalast, ei saa olla see, et midagi töötab, näib tõeline, tundub hea või kostub positiivne, isegi kristlik. Peame alati läbi katsuma kõik ilmingud, üleloomuliku väe ja kogemused sõna kaudu. Paulus ütleb, et kõik, kes tunduvad Kristuse saadikuna, ei ole seda.

Kuidas siis osata ära tunda õige ja vale õpetaja?

Peab ise tundma sõna, et omandada detailne arusaam ja arvustusvõime Piiblit õppides. Piibli abil õpime tundma, kes on Jumal ja milline on Tema olemus. Püha Vaim aitab meid selles.

Lugege Piiblit, isegi kui kõike kohe ei mõista. Lugege allmärkusi, erinevaid tõlkeid erinevates keeltes, kommentaare. Siis veendute, et seal ei leidu alust New Age’i vaimsetele tõlgendustele. Hea on lugeda Piiblit kogu elu, et püsida vaimulikult stabiilses seisundis, nii et meie vaimulik nägemisvõime kasvab.

Mitte keegi meist, isegi mitte parim kuulutaja/jutlustaja ei ole automaatselt kaitstud eksituse eest. Vahel tuleb eksitus väga pahaaimamatult ja pisidetailides. Kui sa ei tunne ehtsat lõpuni, võid kergesti sattuda eksitusse.

Lõpuks tsiteerin oma lemmiktsitaati Charles Spurgeonilt: „Teravapilgulisus ei tähenda võimet eristada õige valest. See tähendab õige eristamist peaaegu õigest.”

Lugege Piiblit, siis püsite kindlasti õigel teel.

 

ISA TUHKALAINEN

Kommenteeri